תקנון

אתר סקסי קאמס sexycams הינו אתר למטרות בידור והנאה בעלי אופי מיני. בכניסה לאתר הינכם מצהירים כי מלאו לכם 18 שנות חיים. אין באמור לטעון כאילו בעלי האתר מעודדים תכנים כאלה וחשוב לציין כי אף אחד מהתכנים שיוצגו באתר אינם באחריות בעלי האתר ונעשים מרצונם החופשי של מפעילי המצלמות ולקוחות החברה. מרגע הכניסה לאתר הינכם מצהירים כי ידוע לכם כי באתר זה עלולים להופיע תכנים בעלי אופי מיני וכל מי שחש פגוע ואו אינו בגיר ואו אינו מעוניין שימנע מלהיכנס לאתר והיה ויעשה זאת בכל זאת, לא יוכל לבוא בכל טענה ואו תלונה ואו תביעה ואו דרישת פיצוי כלשהי מבעלי האתר ואו מפעילי המצלמות ואו כל גורם אחר.


סעיפי התקנון המפורטים:

1. הריני לאשר כי מלאו לי 18 שנים לפחות

2. הנני מצהיר ומסכים שלא לצלם ואו להקליט ואו לשכפל ואו להעתיק ואו להפיץ ואו לצטט כל תוכן ואו מידע שקיים באתר ואו מידע שאיחשף אליו באתר בין עם במישרין ואו בעקיפין והיה ואעשה זאת הנני חשוף לתביעה בגין העבירה הנ"ל וכאמור ידוע לי כי פעילות שכזאת אסור לחלוטין. כמו כן לא לחשוף ו/או לגלות פרטי מפעילי האתר ו/או עובדיו.

3. אסורה לחלוטין גלישה ואו כניסה לאתר זה לכל מי שאינו רשאי לעשות כן מפאת גיל ואו מקום ואו מסגרת כלשהי ואו סיבות כספיות ואו מקום עבודה ואו כל סיבה אחרת שאוסרת כניסה לאתרים בהם עלולים להופיע תכנים בעלי אופי מיני מכל סוג שהוא.

4. כל התכנים המוצגים באתר הינם לשימושם הפרטי בלבד של לקוחות האתר. באישור הסכם זה הינם מתחייב שלא לשתף ואו לחשוף מידע ואו תכנים מהאתר לכל גורם שלישי כלשהו לרבות קטינים.

5. אתר sexycams שומר לו את הזכות לנהל מעקב אחרי הפעילות ואופן ההתנהלות בין לקוחות החברה למפעילי המצלמות.

6. חל איסור מוחלט לנסות ולשדל את מפעילי המצלמות באתר לקיים עימכם כל קשר לרבות ניסיון להציע עבודה ואו לשדל למין ואו לזנות ואו לכל פעילות אינטימית אחרת. כמו כן אסור כל ניסיון לפגוע ואו לאיים ואו להפחיד ואו לסחוט את מפעילי המצלמות וכל ניסיון לעשות זאת יגרור העברת פרטיכם האישיים לידי רשויות החוק וחשיפתכם להליכים משפטיים.

7. ע"פ חוק הגנת הפרטיות תשמ"א – 1981 מחייבים בעלי האתר לשתף פעולה עם גורמי האכיפה השונים במקרה של פעילות בעתי חוקית כלשהי מצידכם ובאישור הסכם זה הינם מודעים לעובדה שהפרה של חוקים ואו פעילות לא חוקית אחרת שתבוצע על ידיכם תוביל למסירת פרטיכם האישיים לגורמים המוסמכים לצורך מיצוי הדין עימכם.

8. חל איסור מוחלט לעשות באתר sexycams כל שימוש באמצעי תשלום שאינם בבעלותכם והיה ותעשו זאת ללא אישור בכתב מצד בעל אמצעי התשלום נאלץ להעביר את העניין לטיפול גורמי האכיפה.

9. הנני מצהיר כי שם המשתמש והסיסמה שלי הינם באחריותי המלאה וכל העברה ואו שיתוף שלהם עם כל גורם שלישי יהיה באחריותי המלאה בין עם יבצע גורם זה עבירה ואו פעולה בלתי חוקית ובין עם לאו.

10. ידוע לי כי אתר sexycams אינו אחראי לכל תוכן שקיים באתר ואו במאגרי הנתונים שלו וכל חדירה חיצונית מצד גורם שלישי שתוביל לגניבת תכנים כאלה לא תהיה באחריות האתר ואו בעליו. למרות האמור לעיל ידוע לי כי האתר הנ"ל מוגן בסטנדרטים המקובלים ע"י משרד התקשורת .

11. אתר sexycams ובעליה רשאים לשנות את התקנון הנ"ל בכל עת ללא הודעה מוקדמת מראש וזאת ע"י שיקול דעתכם בלבד .

12. כל התכנים והמוצרים הנמכרים באתר כפופים לאישור החברה והיא רשאית לשלול הצגת ו/או מכירת מוצר מסוים, לפי שיקול דעתה.

13. הגלישה באתר הינה חופשית ואולם עבור הופעות על הלקוח לשלם לפי התעריף המצורף.

14. הלקוח לא יפגע בכל צורה שהיא בבחורות המופיעות ולא ישתמש בביטויים לא ראויים.

15. ידוע ללקוח כי למפעיל האתר הזכות להפסיק מכירת מוצרים או נתינת שירותים ללקוח.

16. כל עבירה על חוקי האתר תגרור לחסימת המשתמש ללא הודעה מראש וללא זיכוי הקרדיטים שברשותו.

17. לא יבוצעו החזרים כספיים או זיכויים בחשבונות שבהם השתמשו בחלק מהקרדיטים.

18. מפעיל האתר רשאי לשנות מעת לעת את מבנה האתר מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי - נוחות וכיו"ב. לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

19. למרות שמפעיל האתר עושה כמיטב יכולתו לתחזק את האתר והשירותים הניתנים בו, הוא אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת של האתר. אין ולא תהיה למפעיל האתר אחריות כלשהי לכל טעות, פגם, הפסד רווח או כל נזק אחר שייגרם ו/או העלול להיגרם כתוצאה משימוש בשירותים ו/או כתוצאה מאי יכולת לעשות בהם שימוש.

20. התמורה ואפן תשלומה:

תשלום עבור המוצרים אותם יעביר הלקוח למפעיל האתר ישולמו בכרטיס אשראי מראש או באמצעות מכשיר טלפון.

21. תקנון זה הינו הסכם לכל דבר ועניין והצדדים להסכם זה הינם בעלי האתר חברת Cybernet Online Ltd שמושבה בהרצליה פיתוח ברחוב משכית 27 מיקוד 46733, מפעילי המצלמות, לקוחות האתר וכל גורם שלישי אחר שקשור לפעילות האתר.

אנו עושים כל שביכולתנו להגדיר מסגרת משפטית שתשמור על התנהלות וסדר תקין בפעילות האתר והיה וסעיף כלשהו אינו עומד בדרישות החוק יוקפא הסעיף הנ"ל ושאר ההסכם יישאר בתוקפו ויעמוד על קנו.

אי הבנת התכנים ואו הסעיפים להסכם זה לרבות שליטה חלקית בלבד בשפה העברית ואו שימוש בגורם שלישי לתרגום ואו הסבר ההסכם אינו פוטר את העבריין מאחריות ואינו חושף את בעלי האתר לתביעה מצד גורם החש עצמו פגוע כתוצאה מהבנה לקויה של הפרטים ואו חשיפתו לתכנים ואו מידע שבדיעבד אינם לרוחו.

בכל דבר או עניין הקשור לפעילות האתר והשירותים המוצעים בו במקרה של עירוב בתי משפט יהיה מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בית משפט השלום בתל אביב.

הופעות מיוחדות

בניית אתרי סקס כל הזכויות שמורות sexycams